Tüzük

TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

 

I. BÖLÜM - KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Kuruluş

Madde 1- Yasalar ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere "Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği" adlı bir dernek kurulmuştur.
Madde 2- Derneğin merkezi İstanbul'dadır. Dernek şubeler açabilir.

Amaç ve Konular

Madde 3- Türkiye'deki kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerde, kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ile transfüzyon tedavisinin, güncel tıbbın gereklerine uygun bir şekilde yürütülmesinin bilimsel denetlenmesine, bu konuda yapılacak bilimsel ve sosyal çalışmaların desteklenmesine, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve iletişimin arttırılmasına, konu ile ilgili halen mevcut ve doğacak sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik politikalar ve çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.
Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için çalışmalarında aşağıdaki konulara öncelik tanır.

3.1- Kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerin kendi aralarında haberleşme, yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve etik sorunların çözülmesine yardımcı olmak.

3.2- Kan ve kan ürünleri hazırlanması, saklanması ve kullanımı konusunda gerekli bilimsel ve sosyal kurulları oluşturmak.

3.3- Evrensel bilimin ve ülkenin gereksinimleri doğrultusunda kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması ile ilgili yasal değişiklikler konusunda girişimlerde bulunmak.

3.4- Kan ve kan ürünleri hazırlayan, saklayan ve kullanan kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde transfüzyon tıbbi alanında hizmet veren ve araştırma yapan hekim, koordinatör, hemşire, laborant, teknik ve idari benzeri personelin:

a. Mezuniyet öncesi eğitimi sırasında

b. Mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri sırasında gerekli bilgi ve becerileri elde edebilmeleri için standart müfredat geliştirip ilgili kurum ve kuruluşlara önermek, gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, gerektiğinde kurumlar arası rotasyonu sağlamaya çalışmak

c. Uzmanlık eğitimi konusunda çalışmalar yapmak

3.5- Kan ve kan ürünleri hazırlayan, saklayan ve kullanan kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde çalışanlara eğitimle ilgili maddi ve manevi destekte bulunmak ve bulunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

3.6- Ülke gereksinimlerine göre kan merkezi veya kan istasyonlarının kurulmaları ve işleyişleri ile ilgili standartları belirlemek.

3.7- Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması konusunda kitap, dergi, broşür, gazete, radyo, televizyon gibi basın ve yayın organlarından yararlanarak iletişim ve propaganda çalışmaları yapmak, toplumda kan bağışı bilincini oluşturup kan ürünleri, kan bağışı ve kan transfüzyonu konusunda bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak ve kan bağışı sayısını arttırmaya çalışmak.

3.8- Derneğin amacını gerçekleştirmek yönünde yararlı görülen yurt içi ve yurt dışı her türlü kurum ve kuruluş ile işbirliği sağlamak.

3.9- Bilimsel nitelikte kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri ulusal ve uluslar arası toplantıları ve aktiviteleri düzenlemek, bu aktiviteleri içeren ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli bilimsel yayınlar yapmak, ülkemizde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı ile ilgili bilim insanlarının pozitif bilimlerin temel ve uygulamalı alanları ile sosyal bilimlerdeki seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve teşvik unsuru olmak üzere ödüller vermek

3.9.1- Madde 3.9'daki paragrafta yer alan ilkeler çerçevesinde 1) Bilim Ödülü, 2) Hizmet Ödülü, 3) Dr. Nilgün Acar Teşvik Ödülü olmak üzere üç tür ödül oluşturulmuştur.

3.9.2- Yukarıda belirtilen ödüllerle ilgili olarak yönetim kurulunca hazırlanan "Ödül Yönergesi" genel kurulun onayına sunulur. Ödüllerin yönerge ilkelerine göre verilmesini Yönetim Kurulu takip eder.

3.10- Kanın toplanması ve kan ürünlerinin hazırlanmasına yönelik yapılacak tüm girişimlerde ulusal yeterlilikte standartları belirlemek üzere çalışmalar yapmak.

3.11- Gayesi topluma "Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı" alanında hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sağlık Vakfının Mütevelli Heyetinde tüzel kişilik olarak temsil edilmek.

3.12- Gayesi topluma "Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı" alanında hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sağlık Vakfının Kurucular Kurulunda tüzel kişilik olarak yer almak.

3.13- Amacı doğrultusunda çalışmalar yapmasına katkı sağlamak için ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflar kurmak veya kurulmuş durumdaki ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflara katılmak.

3.14- Dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal ile umuma açık, dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için çeşitli dernek eklentileri (yurt, kitaplık, spor salonu, huzur evi, çocuk yuvası vs) açmak.

3.15- Üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla para aktarmamak şartıyla, üyelerinin çeşitli zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak.

3.16- Gerekli görüldüğü durumlarda dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak temsilcilikler açmak.

3.17- Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

3.18- Toplumun kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmek için ortak projeler yürütmek.

3.19- Amacının gerçekleşmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanmak.

3.20- Belli bir yöreye ve kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın herkesin yararına açık olarak amaçları doğrultusunda hizmette bulunmak.

3.21- Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapmak.

Dernek Amblemi

Madde 4- Derneğin amblemi Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem valilik katında yapılır. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Dernek amblemi, beyaz zemin üzerine kırmızı kan damlaları tarzında düzenlenmiştir.

 

II. BÖLÜMÜ - ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Koşulları

Madde 5- Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir:

5.1- 18 yaşını bitirmiş olmak, kanunlardaki ilgili maddelere göre derneklere üye olmaları hususunda yasaklanmış olmamak, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak.

5.2- Doğrudan veya dolaylı olarak kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması ile ilgili çalışmalarda bulunmak, kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı ile ilgili hizmetleri yürüten kurumlarda görevli olmak, bu alanda personel yetiştirilmesi, eğitim ve öğretim hizmetlerinde bulunulması faaliyetlerine sürekli katkıda bulunmak veya katılmak.

5.3- Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve katılma paylarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarla aksine hüküm bulunmamak koşulu ile ilgili mevzuat uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.

Üyelik Türleri

Madde 6- Dernek üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

6.1- Dernek Üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüklerini üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan kişidir. Üyelik hakları gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise oluşturulacak çalışma gruplarında verilecek görevleri yerine getirmek ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

6.2- Onursal Üyeler: Derneğe amaç ve hizmet konularına ve faaliyetlerine sevgi ve saygıları bulunanlar arasından bir üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikte üyeliktir. Onursal üyeler organlara seçilme ve seçme haklarına sahip değildirler.

Üyelik İşlemleri

Madde 7- Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

7.1- Dernek üyesi olmak isteyen adaylar dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içeren "Üyelik Bildirim Formu"nu doldurup dernek başkanlığına sunar.

7.2- Dernek Yönetim Kurulu aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden itibaren "60 gün" içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya iadeli taahhütlü mektup ya da bir başka yasal tebligat yolu ile bildirir.

7.3- Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılmaz.

7.4- Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararına itiraz etmek amacıyla aday, Genel Kurula müracaat edebilir. İtiraz dilekçesi Genel Kurul toplantı tarihinden en az 45 gün önce Yönetim Kuruluna verilmelidir. Genel Kurul kararı kesindir.

Üyelikten Ayrılma

Madde 8- Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda dernek başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu; yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeni oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları hesap döneminin tüm ödenti ve katılma payları alınır. Ayrıca ayrılan üyenin her türlü sorumluluğu, ilgili yasalar dahilinde mevcuttur.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9- Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:
9.1- Özürsüz olarak verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve kurallara uymamak.
9.2- Derneğe üyelik için aranan nitelikleri sonradan kaybetmek, dernek üyeliği yönünden kanunlarda belirtilen yasaklı bir duruma düşmek.
9.3- Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul kararına aykırı davranmak.
9.4- Üç ay ara ile iki kez iadeli taahhütlü mektupla ya da bir başka yasal tebligat yolu ile yapılan uyarıya rağmen ödenmesi gereken üyelik ödentilerini ödememek.
9.5- Üyeliğe girişte yanlış beyanda bulunmak.
9.6- Değişen yazışma adresini derneğe bildirmemek ve bu nedenle kendisi ile iletişim kurulma olanağı kalmamış olmak

Madde 10- Dernek Yönetim Kurulu üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üçte iki çoğunluk oyu ile verir ve üyeye bunu yazılı olarak bildirir.

Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere onbeş gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

 

III. BÖLÜM  

DERNEK ORGANLARI VE YÖNETİM HÜKÜMLERİ

Madde 11- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

11.1- Genel Kurul
11.2- Yönetim Kurulu
11.3- Denetim Kurulu
11.4- Danışma Kurulları
11.5- Etik Kurul
11.6- Onur Kurulu

Genel Kurul

Madde 12- Genel Kurul Toplantıları:

12.1- Genel kurul, toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu ilde ya da Dernek tarafından düzenlenen Ulusal Kurs veya Kongre’ler sırasında, Ulusal Kurs veya Kongrenin yapıldığı ilde  toplanmak suretiyle yapılır.

12.2- Olağan Genel Kurul toplantıları üç yılda bir Ekim ayında yapılır.

12.3- Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde yapılır.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 13- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

13.1- Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

13.2- Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

13.3- Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

13.4- Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 14- Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

14.1- Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Genel Kurula katılacak üyelerin kimlik belgeleri görevliler tarafından kontrol edilir ve Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi" ndeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

14.2- Genel Kurul toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

14.3- Genel Kurul Toplantısı açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul tarafından bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

14.3-. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin Divan Heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

14.4-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

14.5-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 15- Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da biran önce görüşülmesinde yarar olan önemli ve zorunlu konuları görüşmek üzere aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca, yönetim kurulu tarafından en geç otuz gün içinde
toplantıya çağrılır.

15.1- Dernek üye sayısının beşte birinin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu.

15.2- Yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda üçte iki oy çoğunluğu ile alacağı karar.

15.3- Denetleme kurulunun dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı.

15.4- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurul Görev Yetkileri

Madde 16- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

16.1- İlgili yasalar ile dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak.

16.2- Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim ve denetim kurulu raporlarını görüşüp, yönetim kurulunu aklamak.

16.3- Bir sonraki çalışma döneminin çalışma programı ile yıllık bütçe ve gelir-gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak.

16.4- Yeni çalışma dönemi için Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Etik Kurul, asil ve yedek üyelerini seçmek.

16.5- Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp, karara bağlamak.

16.6- Dernek üyelerinin çeşitli zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak.

16.7- Derneğin taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

16.8- Derneğin uluslar arası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak.

16.9- Derneğin feshedilmesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek.

16.10- Gerekli diğer konularda karar vermek.

16.11-Derneğin yurt içi ve yurt dışında şubeler açması ve açılan şubelerin kapatılması konusunda karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

16.12- Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak.

16.13- Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikler hakkında karar almak.

Yönetim Kurulu

Madde 17-Derneğin amacına ulaşması için faaliyetler gösteren, derneği temsil eden, dernek gelirlerini toplayan, gereken harcamaları yapan, bütün işleri organize ederek yürüten, çalışmaları ile üyelerine ve topluma daha iyi hizmet verilmesini sağlayan ve derneği yöneten kuruldur.

17.1-Yönetim Kurulu, onbir asil beş yedek olmak üzere genel kurul tarafından gizli oyla üç yıllık süre için seçilir.
17.2- Yedek üyeler asil üyelerden boşalan yerlere, aldıkları oy sırasına göre çağırılırlar.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Madde 18-Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

18.1-Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca seçilmelerini müteakip altı gün içinde toplanıp kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip seçmek suretiyle görev bölümünü tamamlar.

18.2- Yönetim Kurulu iki ayda bir toplanır. Lüzum gördüğü hallerde Başkan veya Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte birinin daveti ile olağanüstü toplantı yapılabilir.

18.3-Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

18.4-Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan fazlası ve karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

19.1- İlgili yasalar ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak, Genel Kurul kararlarını uygulamak.

19.2- Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde, yetki verdiği üyeleri aracılığı ile temsil ettirmek.

19.3- Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgesini uygulamak, geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak.

19.4- Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken işlemleri yapmak.

19.5- Genel Kurul toplantılarının yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptamak ve üyelere duyurmak.

19.6- Danışma Kurullarının raporları hakkında karar vermek ve uygulamak.

19.7- Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son  vermek

19.8- Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarıları hazırlamak.

19.9- Dernek Yönetim Kurulu Başkanının Görev Süresi ve Yetkileri: Başkan her türlü kurum ve kuruluşa karşı derneği temsil eder. Başkanın görev süresi Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devam eder.

19.10- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri: Başkanın birinci derecede yardımcısıdır. Başkanın bulunmadığı veya başkanın görevlendirdiği hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

19.11- Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri: Derneğin gelen ve giden evrak, üye kayıt defterini, bütün yazışmaların dosyasının tutulmasını ve yazışmalarla ilgili bütün işlemleri yapar, tanzim eder, Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlar, üyelerce yapılan müracaatları Yönetim Kuruluna iletir. Yazışmaları Başkanla birlikte imzalar. Başkanın ve Başkan Yardımcısının görevini bulunmadıkları zaman yüklenir.

19.12- Muhasip Görev ve Yetkileri: Muhasip, derneğin mali ve ekonomik işlerinden Yönetim Kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.

19.13- Gayesi topluma “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sağlık Vakfının Mütevelli Heyetinde derneği temsil edecek kişiyi, dernek üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu seçimlerini müteakip Yönetim Kurulu görev taksimatının yapıldığı ilk toplantısında belirlemek.

19.14- Derneğin, gayesi topluma “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sağlık Vakfının Kurucular Kuruluna hangi miktarlarda nakit para, taşınır mal, taşınmaz mal gibi mali değerler ile iştirak edeceğini belirlemek.

19.15- Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapmasına katkı sağlamak için ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflar kurulması veya derneğin kurulmuş durumdaki ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflara katılması konusundaki kararları almak ve uygulamak.

19.16- Gerektiğinde dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal ile umuma açık, dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için çeşitli dernek eklentileri (yurt, kitaplık, spor salonu, huzur evi, çocuk yuvası vs) açılması kararını almak ve uygulamak.

19.17- Gerekli görüldüğü durumlarda dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak temsilcilikler açılması kararını almak ve uygulamak.

19.18- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturulması kararını almak ve uygulamak.

19.19- Genel kurulun kendisine yetki vermesi üzerine yurt içi ve yurt dışında şubeler açılması konusunda en az üç kişiye yetki vermek.

19.20- Toplumun kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmek için ortak projeler yürütülmesi kararını almak ve uygulamak.

Denetim Kurulu

Madde 20- Derneğin gelir ve giderlerini, ayrıca Genel Kurulda ve dernek tüzüğünde belirlenen ilkelerin Yönetim Kurulunca yürütülmesini Genel Kurul adına denetler.

20.1- Denetim Kurulu genel kurulda gizli oyla üç yıllık süre için seçilmiş üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

20.2- Denetim Kurulu, seçimi izleyen onbeş gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

20.3- Denetim Kurulu en az altı ayda bir kez toplanır.

20.4- Gerektiğinde Yönetim Kurulu Toplantısında hazır bulunarak faaliyetlerle ilgili dilek ve önerilerini belirtir. Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Danışma Kurulları

Madde 21- Yönetim Kurulu gerek gördüğü konularda farklı merkezlerde görev yapmakta olan en az üç kişiden oluşan, Danışma Çalışma Grupları oluşturmaya yetkilidir.

Danışma Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 22- Danışma Kurullarının Görev ve Yetkileri: Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak.

Etik Kurul

Madde 23- Etik Kurul ülkemizde kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması uygulamalarını kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması etiğine ve kurallarına uygunluğunu, ülkemizde kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında yapılan çeşitli bilimsel faaliyetleri, çalışmaları ve uygulamaları inceler ve değerlendirir. Etik Kurul, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için açık oyla seçilir ve üç kişiden oluşur.

Onur Kurulu

Madde 24- Dernek hafızasının muhafazası ve gerektiğinde geçmiş deneyimlerin yeni kararlarda değerlendirilmesi amacıyla halen aktif yönetim görevinde bulunmayan Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği’nde görev yapmış olan eski Yönetim Kurulu Başkanlarından doğal olarak oluşan bir kuruldur. Bu kurul üyeleri Onursal Başkan unvanı ile mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu toplantılarına iştirak ederler. Danışman niteliğinde katkı ve görüş bildirirler. Oy hakları yoktur.

Ortak Hükümler

Madde 25- Yönetim ve Denetim Kurulları üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi çalışma dönemi içinde toplantıların yarısından fazlasına katılmadıkları takdirde, kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

  1. BÖLÜM

ŞUBELERİN AÇILMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Şubelerin Kuruluşu

 Madde 26- Dernek, Genel Kurulunun lüzum gördüğü hallerde yurt içinde, yurt dışında şube açabilir.       Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine “Şube Kuruluş Bildirimi” ile diğer gerekli belgeleri vererek başvuruda bulunur.

Şube Organları ve Yönetim Hükümleri

Madde 27- Şubeler yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı, hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanı içerisinde dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli, dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri şubeler yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu dernek örgütüdür.

27.1- Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapılması zorunludur.      

27.2- Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından ilk Yönetim Kurulu için üç yıllık süre ile beş asil, beş yedek olmak üzere gizli oyla seçilir.

27.3- Şube Denetçileri: Şube Denetim Kurulu Şube Genel Kurulunda gizli oyla üç yıl için seçilmiş üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

27.4- Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri ile görev ve yetkileri; Şube Yönetim Kurulunun oluşma ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri; Şube Denetçilerinin oluşma ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şubeye ilişkin şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün III. Bölüm Dernek Organları ve Yönetim Biçimleri hükümleri benzer olarak uygulanır.

27.5- Şube Üye Hakları: Şube üyeliği dernek üyeliği niteliğinde olup, Dernek Genel Kurul Toplantısına katılmak, seçmek ve seçilmek hakkını içerir.

27.6- Temsil: Şubeler Dernek Genel Kurulu toplantılarında Şube Yönetim Kurulu aracılığı ile temsil edilirler.

27.7- Uygulama ve İlişkiler: Bu Ana Tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şubeler için geçerlidir.

  1. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri

Madde 28- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

28.1- Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Miktarı her hesap yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Giriş Ödentisi bir önceki yılın son Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Giriş ödentisi, belirlendiği yıl için ilan edilen asgari ücretin brüt tutarının onda birinden fazla olamaz.

28.2- Yıllık Ödenti: Dernek üyelerinin yılda bir defa defaten ödemek zorunda oldukları üyelik ödentisidir. Miktarı her hesap yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üyelik Ödentisi bir önceki yılın son Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenir. Yıllık Ödenti, belirlendiği yıl için ilan edilen asgari ücretin brüt tutarının onda birinden fazla olamaz.

28.3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

28.4- Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, toplantı, temsil, festival, gösteri, konser, spor yarışması, kongre, sempozyum, konferans ve benzeri faaliyetlerden elde edilen gelirler.

28.5 -Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet, yardım, ortaklıklar, iktisadi işletme, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

28.6- Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değer gelirleri.

28.7- Diğer gelirler.

Gelir ve Gider İşlemleri ve Borçlanma Usulleri

Madde 29- Derneğin gelir ve gider işlemleri ile borçlanma usullerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

29.1- Giriş ödentisinin tamamı üyelik başvurusu kabul edilen üye adayına yapılan bildiri sonrasında; yıllık ödenti ise ait olduğu hesap yılı içerisinde dernek banka hesaplarına havale veya dernek saymanlığına nakit olarak ödenir.

29.2- Dernek gelirleri “Alındı Belgeleri” ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir.

29.3- Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi “Harcama Belgeleri” ile yapılır.

29.4- Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile; kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile yapılır.

29.5- Dernek tarafından yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi, dernek amaçları doğrultusunda harcanır.

29.6- Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek kişi ya da kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb gibi konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gereklidir.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde 30- Derneğin denetimi Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim biçiminde yapılır. Denetim Kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Defterler

Madde 31- Dernek, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 62. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte ve diğer yasa ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri, söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Tutulacak defterlerin noterden veya İl Dernekler Biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır. Defterlerin kayıt usulü, kayıt zamanı, tasdiki gibi konular ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurallara göre yapılır.

  1. BÖLÜM  

GENEL HÜKÜMLER

 Ana Tüzük Değişikliği

Madde 32- Dernek Ana Tüzük değişikliği önerileri, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülme talebinde bulunması halinde gündeme alınır ve Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile değiştirilir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz, ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulunun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirme ve yönetmeliğin oylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların üçte ikisinin çoğunluğuyla alınır.

Derneğin Feshi

Madde 33- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzükteki ilgili maddeye göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun, fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan “Tasfiye Kurulu” tarafından yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye Kurulu ilgili yönetmelikte belirtilen esaslara göre dernek alacak ve borçlarının işlemlerini tamamlar. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Türk Kan Vakfına devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliğine yazıyla bildirilir ve tasfiye tutanağı yazıya eklenir.

Yönetmelikler

Madde 34- Dernek Ana Tüzüğü hükümleri Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

Yürürlük

Madde 35- Bu Ana Tüzük, İçişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Hüküm Eksikliği

Madde 36- Bu ana tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Dernekler Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucu Üyeler

Madde 37- Bu tüzük 37 maddeden ibaret olup, aşağıda adı soyadı ve imzaları bulunan biz kurucular tarafından Dernekler Kanununa uygun olarak düzenlenip, yetkili makamların onaylarına sunulmuştur.

EK MADDE 1

Yapılan başvuru yetkili makamlar tarafından kabul edildiği takdirde dernek “ Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ” adını alacaktır. Bu durumda tüzüğün birinci ve dördüncü maddeleri:

Madde 1-Yasalar ve bu ana tüzük hükümleri uyarınca hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere "Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği"  adlı bir dernek kurulmuştur.

Madde 4- Derneğin amblemi Genel Kurul kararı ile kabul edilir. Dernek amblemi Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. Dernek amblemi, Türkiye haritası motifi zeminine mevcut amblemin yerleştirilmesi şeklinde düzenlenmiştir.

biçiminde değişecektir.