Derneğimiz

TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ (TKMTD)

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD), 38 kurucu üye ile 02.Ocak 1996 tarihinde kan merkezi sorumluları ve transfüzyon alanında çalışan doktorlar tarafından kurulmuştur. Halen derneğin tıp doktorları, hemşireler, laboratuvar teknisyenleri ile biyologlardan oluşan asil, medikal firma temsilcilerinden oluşan fahri olmak üzere 549üyesi vardır. Üyelerin %75’i tıp doktoru, %18’i kan bankası hemşiresi, teknisyeni ve biyologlarıdır.

Kan merkezlerinde çalışan hekimlerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı sırasıyla Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ve Hematoloji uzmanları şeklindedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kan merkezleri hekimlerinin %89’u, Kızılay kan merkezleri hekimlerinin hemen hemen tamamı, Üniversite Kan Merkezleri hekimlerinin %86’sı TKMTD üyesidir. Türkiye’deki Bölgesel Kan Merkezi ve Süreli Bölgesel Kan Merkezlerinde çalışan bütün tıbbi personelin %82’si TKMTD üyesidir. Özetle TKMTD, kan merkezi hekimlerini ve diğer sağlık çalışanlarını geniş bir katılımla temsil eden bir sivil toplum örgütüdür.

TKMTD ana tüzüğünde belirtilen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Dernek tüzüğünün 1. Bölüm 3. maddesindeki amaç ve konular şu şekilde belirlenmiştir; 

AMAÇ VE KONULAR: 

Madde 3- Türkiye'deki kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerde, kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ile transfüzyon tedavisinin, güncel tıbbın gereklerine uygun bir şekilde yürütülmesinin bilimsel denetlenmesine, bu konuda yapılacak bilimsel ve sosyal çalışmaların desteklenmesine, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve iletişimin arttırılmasına, konu ile ilgili halen mevcut ve doğacak sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik politikalar ve çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.
Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için çalışmalarında aşağıdaki konulara öncelik tanır.

3.1- Kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerin kendi aralarında haberleşme, yardımlaşma ve  dayanışmasını sağlamak ve etik sorunların çözülmesine yardımcı olmak.

3.2- Kan ve kan ürünleri hazırlanması, saklanması ve kullanımı konusunda gerekli bilimsel ve sosyal kurulları oluşturmak.

3.3- Evrensel bilimin ve ülkenin gereksinimleri doğrultusunda kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması ile ilgili yasal   değişiklikler konusunda girişimlerde bulunmak.

3.4- Kan ve kan ürünleri hazırlayan, saklayan ve kullanan kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde transfüzyon tıbbi alanında hizmet veren ve araştırma yapan hekim, koordinatör, hemşire, laborant, teknik ve idari benzeri personelin:

a. Mezuniyet öncesi eğitimi sırasında

b. Mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri sırasında gerekli bilgi ve becerileri elde edebilmeleri için standart müfredat geliştirip ilgili kurum ve kuruluşlara önermek,  gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, gerektiğinde kurumlar arası rotasyonu sağlamaya çalışmak

c. Uzmanlık eğitimi konusunda çalışmalar yapmak

3.5- Kan ve kan ürünleri hazırlayan, saklayan ve kullanan kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde çalışanlara eğitimle ilgili maddi ve manevi destekte  bulunmak ve bulunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

3.6- Ülke gereksinimlerine göre kan merkezi veya kan istasyonlarının kurulmaları ve işleyişleri ile ilgili standartları belirlemek.

3.7- Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması konusunda kitap, dergi, broşür, gazete, radyo, televizyon gibi basın ve yayın organlarından yararlanarak iletişim ve propaganda çalışmaları yapmak, toplumda kan bağışı bilincini oluşturup kan ürünleri, kan bağışı ve kan transfüzyonu konusunda bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak ve kan bağışı sayısını arttırmaya çalışmak.

3.8- Derneğin amacını gerçekleştirmek yönünde yararlı görülen yurt içi ve yurt dışı her türlü kurum ve kuruluş ile işbirliği sağlamak.

3.9- Bilimsel nitelikte kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri ulusal ve uluslar arası toplantıları ve aktiviteleri düzenlemek, bu aktiviteleri içeren ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli bilimsel yayınlar yapmak, ülkemizde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı ile ilgili bilim insanlarının pozitif bilimlerin temel ve uygulamalı alanları ile sosyal bilimlerdeki seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve teşvik unsuru olmak üzere ödüller vermek

3.9.1- Madde 3.9’daki paragrafta yer alan ilkeler çerçevesinde 1) Bilim Ödülü, 2) Hizmet Ödülü, 3) Dr. Nilgün Acar Teşvik Ödülü olmak üzere üç tür ödül oluşturulmuştur. 

3.9.2- Yukarıda belirtilen ödüllerle ilgili olarak yönetim kurulunca hazırlanan “Ödül Yönergesi” genel kurulun onayına sunulur. Ödüllerin yönerge ilkelerine göre verilmesini Yönetim Kurulu takip eder.

3.10- Kanın toplanması ve kan ürünlerinin hazırlanmasına yönelik yapılacak tüm girişimlerde ulusal yeterlilikte standartları belirlemek üzere çalışmalar yapmak.

3.11- Gayesi topluma “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sağlık Vakfının Mütevelli Heyetinde tüzel kişilik olarak temsil edilmek.

3.12- Gayesi topluma “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sağlık Vakfının Kurucular Kurulunda tüzel kişilik olarak yer almak.

3.13- Amacı doğrultusunda çalışmalar yapmasına katkı sağlamak için ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflar kurmak veya kurulmuş durumdaki ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflara katılmak.

3.14- Dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal ile umuma açık, dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için çeşitli dernek eklentileri (yurt, kitaplık, spor salonu, huzur evi, çocuk yuvası vs) açmak.

3.15- Üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla para aktarmamak şartıyla, üyelerinin çeşitli zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak.

3.16- Gerekli görüldüğü durumlarda dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak temsilcilikler açmak.

3.17- Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

3.18- Toplumun kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmek için ortak projeler yürütmek.

3.19- Amacının gerçekleşmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanmak.

3.20- Belli bir yöreye ve kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın herkesin yararına açık olarak amaçları doğrultusunda hizmette bulunmak.

3.21- Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapmak.”

Yukarıda ana tüzükten alınan amaçlar doğrultusunda TKMTD, kuruluşundan bu yana aşağıda listeleri sunulmuş faaliyetlerden kurs, kongre, sempozyum ve konferanslar düzenlemiş, ilgili organizasyonlara davetli olarak katılmış ve “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında ilgili yazılı kaynakları oluşturmuştur.