Birlikte Hatırlayalım
SORU


Transfüzyonla bulaşan viral enfeksiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I- Taşıyıcılık durumunda virüs uzun zaman herhangi bir bulgu vermeyebilir
II- Transfüzyon yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların inkübasyon süreleri genellikle kısadır
III- Kan ve kan ürünlerinin saklandığı koşullarda virüslerin canlılığını sürdürmesi zordur

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III