Derneğimiz

TÜRKİYE KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON DERNEĞİ (TKMTD)

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD), 38 kurucu üye ile 02.Ocak 1996 tarihinde kan merkezi sorumluları ve transfüzyon alanında çalışan doktorlar tarafından kurulmuştur. Halen derneğin tıp doktorları, hemşireler, laboratuvar teknisyenleri ile biyologlardan oluşan asil, medikal firma temsilcilerinden oluşan fahri olmak üzere 549üyesi vardır. Üyelerin %75’i tıp doktoru, %18’i kan bankası hemşiresi, teknisyeni ve biyologlarıdır.

Kan merkezlerinde çalışan hekimlerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı sırasıyla Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ve Hematoloji uzmanları şeklindedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kan merkezleri hekimlerinin %89’u, Kızılay kan merkezleri hekimlerinin hemen hemen tamamı, Üniversite Kan Merkezleri hekimlerinin %86’sı TKMTD üyesidir. Türkiye’deki Bölgesel Kan Merkezi ve Süreli Bölgesel Kan Merkezlerinde çalışan bütün tıbbi personelin %82’si TKMTD üyesidir. Özetle TKMTD, kan merkezi hekimlerini ve diğer sağlık çalışanlarını geniş bir katılımla temsil eden bir sivil toplum örgütüdür.

TKMTD ana tüzüğünde belirtilen esaslar doğrultusunda Yönetim Kurulu yönetiminde çalışmalarını sürdürmektedir. Dernek tüzüğünün 1. Bölüm 3. maddesindeki amaç ve konular şu şekilde belirlenmiştir; 

AMAÇ VE KONULAR: 

Madde 3- Türkiye'deki kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerde, kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ile transfüzyon tedavisinin, güncel tıbbın gereklerine uygun bir şekilde yürütülmesinin bilimsel denetlenmesine, bu konuda yapılacak bilimsel ve sosyal çalışmaların desteklenmesine, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve iletişimin arttırılmasına, konu ile ilgili halen mevcut ve doğacak sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik politikalar ve çözümler üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktır.
Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için çalışmalarında aşağıdaki konulara öncelik tanır.

3.1- Kan ve kan ürünlerinin hazırlandığı ve/veya transfüzyonun yapıldığı kuruluş ve hastanelerin kendi aralarında haberleşme, yardımlaşma ve  dayanışmasını sağlamak ve etik sorunların çözülmesine yardımcı olmak.

3.2- Kan ve kan ürünleri hazırlanması, saklanması ve kullanımı konusunda gerekli bilimsel ve sosyal kurulları oluşturmak.

3.3- Evrensel bilimin ve ülkenin gereksinimleri doğrultusunda kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması ile ilgili yasal   değişiklikler konusunda girişimlerde bulunmak.

3.4- Kan ve kan ürünleri hazırlayan, saklayan ve kullanan kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde transfüzyon tıbbi alanında hizmet veren ve araştırma yapan hekim, koordinatör, hemşire, laborant, teknik ve idari benzeri personelin:

a. Mezuniyet öncesi eğitimi sırasında

b. Mezuniyet sonrası sürekli eğitimleri sırasında gerekli bilgi ve becerileri elde edebilmeleri için standart müfredat geliştirip ilgili kurum ve kuruluşlara önermek,  gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak, gerektiğinde kurumlar arası rotasyonu sağlamaya çalışmak

c. Uzmanlık eğitimi konusunda çalışmalar yapmak

3.5- Kan ve kan ürünleri hazırlayan, saklayan ve kullanan kuruluşlarda ve konu ile ilgili hastanelerde çalışanlara eğitimle ilgili maddi ve manevi destekte  bulunmak ve bulunulmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

3.6- Ülke gereksinimlerine göre kan merkezi veya kan istasyonlarının kurulmaları ve işleyişleri ile ilgili standartları belirlemek.

3.7- Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması, saklanması ve kullanılması konusunda kitap, dergi, broşür, gazete, radyo, televizyon gibi basın ve yayın organlarından yararlanarak iletişim ve propaganda çalışmaları yapmak, toplumda kan bağışı bilincini oluşturup kan ürünleri, kan bağışı ve kan transfüzyonu konusunda bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmak ve kan bağışı sayısını arttırmaya çalışmak.

3.8- Derneğin amacını gerçekleştirmek yönünde yararlı görülen yurt içi ve yurt dışı her türlü kurum ve kuruluş ile işbirliği sağlamak.

3.9- Bilimsel nitelikte kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri ulusal ve uluslar arası toplantıları ve aktiviteleri düzenlemek, bu aktiviteleri içeren ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli bilimsel yayınlar yapmak, ülkemizde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı ile ilgili bilim insanlarının pozitif bilimlerin temel ve uygulamalı alanları ile sosyal bilimlerdeki seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve teşvik unsuru olmak üzere ödüller vermek

3.9.1- Madde 3.9’daki paragrafta yer alan ilkeler çerçevesinde 1) Bilim Ödülü, 2) Hizmet Ödülü, 3) Dr. Nilgün Acar Teşvik Ödülü olmak üzere üç tür ödül oluşturulmuştur. 

3.9.2- Yukarıda belirtilen ödüllerle ilgili olarak yönetim kurulunca hazırlanan “Ödül Yönergesi” genel kurulun onayına sunulur. Ödüllerin yönerge ilkelerine göre verilmesini Yönetim Kurulu takip eder.

3.10- Kanın toplanması ve kan ürünlerinin hazırlanmasına yönelik yapılacak tüm girişimlerde ulusal yeterlilikte standartları belirlemek üzere çalışmalar yapmak.

3.11- Gayesi topluma “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sağlık Vakfının Mütevelli Heyetinde tüzel kişilik olarak temsil edilmek.

3.12- Gayesi topluma “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sağlık Vakfının Kurucular Kurulunda tüzel kişilik olarak yer almak.

3.13- Amacı doğrultusunda çalışmalar yapmasına katkı sağlamak için ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflar kurmak veya kurulmuş durumdaki ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları, fon ve vakıflara katılmak.

3.14- Dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal ile umuma açık, dernekten ayrı bir varlığı olmayan ve derneğin amacını doğrudan desteklemek için çeşitli dernek eklentileri (yurt, kitaplık, spor salonu, huzur evi, çocuk yuvası vs) açmak.

3.15- Üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla para aktarmamak şartıyla, üyelerinin çeşitli zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak.

3.16- Gerekli görüldüğü durumlarda dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak temsilcilikler açmak.

3.17- Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

3.18- Toplumun kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanında ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmek için ortak projeler yürütmek.

3.19- Amacının gerçekleşmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanmak.

3.20- Belli bir yöreye ve kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın herkesin yararına açık olarak amaçları doğrultusunda hizmette bulunmak.

3.21- Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapmak.”

Yukarıda ana tüzükten alınan amaçlar doğrultusunda TKMTD, kuruluşundan bu yana aşağıda listeleri sunulmuş faaliyetlerden kurs, kongre, sempozyum ve konferanslar düzenlemiş, ilgili organizasyonlara davetli olarak katılmış ve “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında ilgili yazılı kaynakları oluşturmuştur. 


BİLİMSEL FAALİYETLER 

A- TKMTD EĞİTİM SEMİNERLERİ           

1995-1998 yıllarında İstanbul’da (diğer illere de duyurular yapılarak) aylık seminerler (Tablo 1) düzenlenmiştir. Bu seminerlerin her biri farklı hastanelerde yapılmış ve kan merkezi çalışanlarının konuyla ilgili eğitimi amaçlanmıştır.

   Tablo 1. TKMTD Seminerleri

03.10.1995 Kan Donörlerinin Seçimi ve Kan Alımı
07.11.1995 Kan ve Kan ürünlerinin Tanımlanması, Elde Edilme Teknikleri
05.12.1995 Kayıt Sistemleri ve Standardizasyonu
09.12.1996 Kan İstem ve Transfüzyon Öncesi Yapılacak Testler ve Teknikleri Standart Kan İstem Formu Nasıl Olmalıdır?
09.02.1996 Kan Grupları, ABO Rh ve Diğerleri,Kan Gruplarının Araştırılma Teknikleri Hatalı Sonuçlar ve Nedenleri
08.03.1996 Transfüzyon Reaksiyonları (Enfeksiyöz)
05.04.1996 Kan ve Kan Ürünleri Kullanma EndikasyonlarıDoktor Alışkanlıklarının Değiştirilmesi için Stratejiler
17.05.1996 Transfüzyon Reaksiyonları (İmmünolojik)Yeni Doğanın Hemolitik Hastalığı
14.06.1996 Özel Transfüzyon Durumları / Acil –Masif-Pediatrik-Hastane Dışı ve Otolog
11.10.1996 Kan Merkezi Yapısı ve Yönetimi
13.12.1996 HLA Sistemi
10.01.1997 İmmünohematoloji-1
14.02.1997 İmmünohematoloji-2
11.04.1997 Donör Kazanma Programları
09.05.1997 Kan Transfüzyonlarının Enfeksiyon Dışı Komplikasyonları
13.06.1997 Aferez
23.01.1998 İnternet Aracılığı ile Kan Merkezleri Arası İletişimKan Merkezlerinda Bilgisayar ile Kayıt Sistemi
20.02.1998 Mikrojel Santrifügasyonu Uygulaması ve Sonuçları
17.04.1998 Hastane Dışında Transfüzyon
22.05.1998 Kan Transfüzyonuyla Bulaşan Enfeksiyonların Önlenmesinde Yaklaşımlar

 

B- TKMTD ve SAĞLIK BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİ ile DÜZENLENMİŞ SEMPOZYUMLAR

TKMTD, 11.09.1998 tarihinden başlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte, çeşitli illerde, o ilin Tıp Fakülteleri’nin de katılımı ile gerek kan merkezi çalışanları gerekse kanı kullanan hekim ve hemşirelere yönelik sempozyumlar (Tablo 2) düzenlemiştir. Sempozyumlar bir gün süreyle dört oturum halinde planlanmış ve tartışma süresi özellikle geniş tutulmuştur. Sempozyumlar sırasında TKMTD üyeleri tarafından hazırlanmış eğitim kitapçıkları katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Katılımcılara Sağlık Bakanlığı ve TKMTD imzalı sertifikalar sempozyum sonunda verilmiştir. Oturumlar Türk Tabipler Birliği tarafından kredilendirilmiştir.

Sempozyum konu başlıkları:

 • Kan ve Kan Komponentleri Tanımı ve Özellikleri
 • Kan ve Kan Komponentleri Transfüzyonu Endikasyonları
 • Transfüzyon Pratiği
 • Kan Merkezi-Klinik İlişkisi, Sorunlar ve Çözümleri

 

Tablo 2. Kan ve Kan Ürünleri Sempozyumları

 Tarih  Sempozyumun Yapıldığı İl  Sempozyumun Yapıldığı Yer
11.09.1998 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.10.1998 Trabzon Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
13.11.1998 Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
08.01.1999 İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
12.01.1999 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
12.02.1999 Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
12.03.1999 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
16.04.1999 Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
14.05.1999 Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.01.2000 Ankara Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
25.02.2000 Mersin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
24.03.2000 Konya Konya Numune Hastanesi
28.04.2000 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
26.01 2001 Kocaeli Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
23.02.2001 Muğla Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
18.04.2001 İstanbul Gülhane Askeri Tıp Akademisi
20.04.2001 Kıbrıs Lefkoşe Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
25.01.2002 Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
01.03.2002 Çanakkale Çanakkale Devlet Hastanesi
29.03.2002 Düzce Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
17.04.2002 Sakarya Sakarya Devlet Hastanesi
26.04.2002 Ankara SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi
11.12.2002 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
24.12.2002 İstanbul Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi
31.01.2003 Sakarya SSK Sakarya Hastanesi
07.02.2003 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14.05.2003 İstanbul Amerikan Hastanesi

 

Sempozyumlara yoğun ilgi olmuş; bazı illere birkaç kez gidilmiş ancak bazı illere gidilememiştir. Bunun üzerine 2005 yılından itibaren 81 ilin tümünü kapsayacak yeni bir program (Tablo 3) yapılmıştır. Ek olarak bu tarihe kadar düzenlenen kurs, kongre ve sempozyumlarla eğitim düzeyi yükselen kan merkezi çalışanlarının temel sorunları, kanı kullanan hekimler olduğundan sempozyumlarda bu kitlenin eğitimi hedeflenmiştir. Sempozyum kitapları hedef kitle doğrultusunda yenilenmiş ve aşağıdaki konu başlıkları işlenmiştir.

 • Transfüzyon Komplikasyonları
 • Kan ve Kan Komponentleri Tanımı, Özellikleri
 • Transfüzyon Endikasyonları
 • Transfüzyon Pratiği 

Bu konu başlıklarına uygun olacak şekilde sempozyumların adı “Kan ve Kan Ürünleri - Transfüzyon Uygulamaları” olarak güncellenmiştir. Her ile bir gün ayrılarak planlanan sempozyumlar, birbirine ulaşım olarak yakın dört ile ardı ardına gidilerek düzenlenmiştir. Belirlenen tarihten önce İl Sağlık Müdürlükleri’ne resmi yazılar gönderilerek katılım artırılmıştır. Benzer şekilde sempozyum kitapçıkları ücretsiz olarak dağıtılmış, oturumlar kredilendirilmiş ve katılımcılara sertifikaları dağıtılmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Şubesi yetkililerinin aktif olarak katıldığı sempozyumların 2005 programı başarıyla tamamlanmıştır. Sempozyumların 2006 yılı programı planlanan diğer illere gidilmek sureti ile uygulanacaktır.

Tablo 3. Kan ve Kan Ürünleri – Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumları

Tarih Sempozyumun Yapıldığı İl Sempozyumun YapıldığıYer
25.01.2005 Mersin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi /Yenişehir Kampüsü/ İstemihan Talay Konferans Salonu
26.01.2005 Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Eğitim ve Dinlenme Tesisleri (Hekimevi) Numune Hastanesi Arkası
27.01.2005 Osmaniye 250 Yataklı Devlet Hastanesi Konferans Salonu
28.01.2005 Antakya Mali Müşavir ve Muhasebeciler Odası Lokali
22.02.2005 Tekirdağ Tekirdağ Belediyesi Kültür Merkezi
23.02.2005 Çanakkale Kolin Hotel Konferans Salonu
24.02.2005 Edirne Devecihan Kültür Merkezi
25.02.2005 Kırklareli Prof. Dr. Necdet Tekin Gençlik Merkezi
15.03.2005 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve AraştırmaHastanesi Konferans Salonu
16.03.2005 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu
17.03.2005 İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oditoryumu
18.03.2005 İstanbul İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Oditoryumu
26.04.2005 Diyarbakır Dedeman Hotel Mezopotamya Salonu
27.04.2005 Batman Bozoğulları Hotel Konferans Salonu
28.04.2005 Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
29.04.2005 Mardin Büyük Mardin Oteli Konferans Salonu
23.05.2005 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
24.05.2005 Ankara Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
25.05.2005 Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Kadın Hastanesi
21.06.2005 Şanlıurfa Şair Nabi Kültür Merkezi
22.06.2005 Adıyaman Halk Eğitim Merkezi
23.06.2005 Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi
24.06.2005 Gaziantep Grand Otel - Yakut Salonu
20.02.2006 Isparta Öğretmenevi Konferans Salonu
21.02.2006 Burdur 2 nolu Sağlık Ocağı Eğitim Salonu
22.02.2006 Antalya Antalya Devlet Hastanesi  Konferans Salonu
23.02.2006 Antalya Dedeman Oteli  Konferans Salonu
16.03.2006 İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mühittin Erel Amfisi
17.03.2006 İzmir Hilton Oteli Turgut Reis Salonu
18.03.2006 İzmir Hilton Oteli Turgut Reis Salonu
19.03.2006 İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi   Derslikler Gurubu Konferans Salonu
17.04.2006 Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu
18.04.2006 Elazığ Akgün Otel
19.04.2006 Malatya Sabancı Kültür Merkezi
16.05.2006 Ankara S.B.Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
17.05.2006 Ankara S.B.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
30.01.2007 Adana T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Eğitim ve Dinlenme Tesisleri(Hekimevi) Numune Hastanesi Arkası
31.01.2007 Mersin Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu
02.02.2007 Antakya Kültür Merkezi  Konferans Salonu
27.02.2007 Muğla Özel İdare Toplantı Salonu
28.02.2007 Aydın Ege Bölgesi Sanayi Odası Toplantı Salonu
01.03.2007 Manisa Taylan Plaza Toplantı Salonu
02.03.2007 İzmir İZMİR ASKER HASTANESİ KONFERANS SALONU
27.03.2008 Eskişehir-Bilecik Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Necla Özdemir   Konferans Salonu
28.03.2008 Bursa Bursa Sağlık Müdürlüğü, İletişim Merkezi Salonu(Yüksek İhtisas Hastanesi)
16.10.2009 Mersin Mersin Üniversitesi Çiftlik Köy Kampüsü Prof. Dr. Vural Ülkü Konferans Salonu  /
02.03.2010 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma HastanesiKonferans Salonu
03.03.2010 İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


C- TKMTD ve SAĞLIK BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİ ile DÜZENLENMİŞ KONGRE VE KURSLAR

 1. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (I), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana-Mersin, 17-21 Mart 1997
 2. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (II) TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, 15-20 Mart 1998
 3. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (III) TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, 31 Ekim – 5 Kasım 1999
 4. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (IV) TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Kapadokya, 24-29 Eylül 2000
 5. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (I) TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Kapadokya, 24-29 Eylül 2000
 6. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu, Türkiye Kızılay Derneği, TKMTD, İstanbul-Ankara, 16 Mart - 21 Mayıs 2001
 7. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (V) TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 04-07 Eylül 2001
 8. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Kalite Yönetim Sistemi Kursu, TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Türk Standartları Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 04-07 Eylül 2001
 9. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (VI), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, 17-22 Ekim 2002
 10. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbında Standartlar ve Kalite Kursu, TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, 17-22 Ekim 2002
 11. VIII .Avrupa ISBT Kongresi ISBT & TKMTD, 05 – 09 Temmuz 2003 (İstanbul)
 12. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (VII), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 15-19 Nisan 2004
 13. Ulusal Kan Politikası ve Rehberler Kursu, TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 15-19 Nisan 2004
 14. 3. Uluslararası Talasemi Yaz Okulu, TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, ESTM ve Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, Antalya, 20-25 Nisan 2004
 15. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (VIII), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 12 – 16 Aralık 2005
 16. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (IX), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 28 Ekim  – 01 Kasım2006
 17. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (X), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 15 – 19 Kasım 2007
 18. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi  (II) TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 15 – 19 Kasım 2007
 19.  Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (Temel) (XI), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 03 – 07 Kasım 2008
 20. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (İleri) (XI), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 03 – 07 Kasım 2008
 21. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (Temel) (XII), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 03 – 07 Kasım 2009
 22. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (İleri) (XII), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 03 – 07 Kasım 2009
 23. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (III), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 24 - 28 Kasım 2010
 24. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (XIII), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 24 - 28 Kasım 2010
 25. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (IV), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 14 - 18 Aralık 2011
 26. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (XIV), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 14 - 18 Aralık 2011
 27. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (V), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 18 - 22 Kasım 2012
 28. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (XV), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 18 - 22 Kasım 2012
 29. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (VI), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 27 Kasım - 01 Aralık 2013
 30. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (XVI), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 27 Kasım - 01 Aralık 2013
 31. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi (VII), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 02 - 06 Aralık 2014
 32. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu (XVII), TC Sağlık Bakanlığı, TKMTD, Antalya, 02 - 06 Aralık 2014

 

D- TKMTD SÜRELİ YAYINLARI

DAMLA: Ekim 1996’da yayınlanmaya başlayan DAMLA bülteninde “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” alanında yazılmış bilimsel makaleler, haberler yer almakta ayrıca kan merkezlerinde kullanılan cihaz ve donanım tanıtımları, ülkemizdeki kan merkezlerinin tanıtımları, immünohematolojik laboratuvar teknik ve yöntemleri gibi pek çok konu da işlenmektedir. Başlangıçta aylık olarak basılan bültenin dağıtımında sorun yaşanması nedeniyle iki ayda bir çıkarılmasına ve genişletilmesine karar verilmiştir. Son olarak 66. sayısı basılan bülten, tüm TKMTD üyelerine, “Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı” ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilere, üniversitelere, araştırma kurumlarına, İl Sağlık Müdürlüklerine, reklam veren firmalara ücretsiz olarak kargo ile ulaştırılmaktadır. Damla bülteni iki ayda bir ve 5.000 adet basılmaktadır.

E- DİĞER UZMANLIK DERNEKLERİ ile İLİŞKİLER 

 • Ankara’da Türk Kızılay Derneği ile birlikte “Fraksinasyon” konulu toplantı
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nin “150.kuruluş yıl dönümü”(Panel)
 • 24. Ulusal Hematoloji Kongresi (Panel)  (11-14 Nisan 1996 )
 • 27. Türk Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Panel)                                   (07-10 Mayıs 1996
 • 40. Milli Pediatri Kongresi (Panel) (14 – 17 Ekim 1996)
 • 6. Türkiye AIDS Kongresi (Panel) (02 Aralık 2003)
 • 2. Ulusal AIDS Sempozyumu (Panel) (04 – 07 Aralık 2004)
 • 41. Türk Pediatri Kongresi (22 – 25 Haziran 2005)
 • III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (1 – 3 Eylül 2005)
 • II. Ulusal Hemofili ve Diğer Pıhtılaşma Bozuklukları Hemşireliği Sempozyumu     (07-09 Eylül 2005)
 • 2. Viroloji Kongresi (13 - 17 Eylül 2005)
 • VII. Türkiye AIDS Kongresi  (30 Kasım – 03 Aralık 2005)
 • XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (16 – 20 Kasım 2005)
 • VII. Türkiye AIDS Kongresi (30 Kasım - 03 Aralık 2005)
 • İl Sağlık Müdürlüğü ile Kan ve Kan Ürünleri, Transfüzyon Uygulamaları Paneli (25 Kasım 2006)
 • 22. Ankem Kongresi (29 Nisan - 03 Mayıs 2007)
 • VIII. Prof. Dr. Ömer Fethi Tezok Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Günleri (20 – 23 Mart 2008)
 • 5. Uluslar arası Talasemi Yaz Okulu (20 – 24 Nisan 2008)
 • 33. Türk mikrobiyoloji Kongresi (21 – 25 Ekim 2008)
 • 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi ( 25- 29 Mart 2009)
 • 45. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (26 – 30 Ekim 2011)
 • I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (12 – 16 Kasım 2011)
 • 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi (05 – 08 Haziran 2012)
 • 35. Türk Mikrobiyoloji  Kongresi (03- 07 Kasım 2012)
 • II. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (09 – 13 Kasım 2013)
 • 36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (12- 16 Kasım 2014)

F- 14 HAZİRAN DÜNYA DONÖR GÜNÜ KUTLAMA ÇALIŞMALARI

Uluslar arası Kan Bağışçıları Dernekleri Federasyonu ‘FIODS’, Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ‘FRCRCS’ ve Uluslar arası Kan Transfüzyonu Derneği ‘ISBT’, Dünya Sağlık Örgütü’ nün de katılımıyla gönüllü kan bağışçılarına şükranlarını sunmak üzere bir araya gelmişlerdir. Bu oluşum 192 üye ülke, 181 Kızılay ve Kızılhaç Derneği, 50 ulusal gönüllü kan bağışçısı derneği ile dünyadaki kan transfüzyonu uzmanlarını temsil etmektedir.

FIODS 1995 yılından beri dünya kan bağışçıları gününü kutlamaktadır. 2000 yılındaki Dünya Sağlık Gününün ana teması “Kan yaşam kurtarır. Güvenli kan benimle başlar” idi. Coşkulu ve başarılı geçen bu günün ardından kan bağışçılarına şükranların sunulacağı bir gün düzenlenebileceği fikri daha da kuvvetlendi. 14 Haziran diğer bağışçı günlerinde olduğu gibi kan bağışının arttırılması hedefine yönelik bir organizasyon değil, kandan yararlanan hastaların, hastaların yakınlarının ve kan hizmetinde çalışanların gönüllü kan bağışçılarına bir şükran ifadesidir. Ana amaç donörlerin onore edilmesi, insanların dikkatini toplayabilme ve dolaylı da olsa düzenli kan bağışının özendirilmesidir. Aslında bu günün ABO kan gruplarını bularak Nobel ödülü kazanan Karl Landsteiner’in doğum günü olması da anlamlıdır.

Ülkemizde ilk kez 2004 yılında TKMTD, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay Derneği’nin katılımı ile Kadir Has Üniversitesinde gerçekleşen bir etkinlik ile kutlanan Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü 2005 yılında da TKMTD, Türk Kan Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay Derneği ile ortak bir girişimi olarak planlanmış ve kutlanmıştır.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ile Türk Kan Vakfı bir komite kurarak 14 Haziran Dünya Donör Günü kutlama çalışmalarını organize etmiştir. Komite Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay Derneği yetkilileri ile bir toplantı düzenleyip her kurumun üstleneceği görev ve sorumlulukları belirlemiştir.

Kutlamalar bütün illerde değil, seçilecek olan belli illerde yapılması planlanmış ve bu plana göre aşağıda belirlenen illerde yapılmıştır. İllerde görevlendirilenler aşağıdaki gibi olmuştur:

İller Bakanlık Temsilcisi TKMTD Temsilcisi
Adana Şube Müdürü Dr.Tufan Yaşkış Dr. Nil Banu Kılıç
Ankara Şube Müdürü Seyit Ali Tunçyürekli Dr. Nuri Solaz
Antalya Şube Müdürü Dr.Ahmet Metehan Cinas Doç. Dr. İhsan Karadoğan
İstanbul Sağ.Md.Yrd.Doç.Dr.F.Tülin Kayhan Dr. Meral Sönmezoğlu
İzmir Sağ.Md.Yrd Dr.Serdar Günseren Prof. Dr. Yeşim Aydınok
Bursa Şube Müdürü Dr.Mesut Güven Dr. Yasemin Heper
Erzurum Şube Müdürü Dr.Fatma Alpay Haskırış
Gaziantep Şube Müdürü Dr.Hikmet İlgün Dr. Ziya Bayraktaroğlu
Kocaeli Şube Müdürü Dr.Murat Demirtay Dr. Birsen Mutlu
Trabzon Dr.Mustafa Hakyemez Prof. Dr. Ercüment Ovalı
Van Doç. Dr. İmdat Dilek
Isparta Sağ.Md.Yrd Uzm.Dr.Şule Hüni Dr. Nafiz Koçak

 

Gerçekleşen aktivitelerde:

 • İletişim Fakültesinde para ödüllü afiş yarışması düzenlenmiştir.
 • Pilot seçilen illerde ödüllü kompozisyon yarışmaları düzenlenmiştir.
 • Posterler bastırılarak lokal düzenleme komitelerine gönderilmiş ve bunların illerdeki kan merkezlerine, hasta polikliniklerine, otobüs duraklarına ve dolmuşlarına asılması sağlanmıştır.
 • Medya’da bu konunun yer alabilmesi için çeşitli televizyon ve radyo programlarına iştirak edilmiş ve bir basın bülteni hazırlanmıştır.
 • El ilanları, buzdolapları için magnetler bastırılmıştır.
 • “Senin Kanın Benim Kanım” logosunun yer aldığı tişörtler yaptırılmıştır.
 • Turkcell, Telsim ve Avea servislerine günün önemini anlatan mesajların gönderilmesi için girişimlerde bulunulmuştur.
 • İstanbul’da bir kutlama programı hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Anadolu Sağlık Merkezi Efes Salonu’nda saat 14.00 de bir basın toplantısı yapılmıştır. Bu toplantının ardından Sağlık Bakanlığı, Kızılay temsilcileri ile TKMTD Başkanı’nın konuşmaları olmuştur. Bir dia gösterisinin ardından Türkiye’de en çok bağış yapan merhum Ahmet ANDİÇEN adına kızı Memnune ANDİÇEN bir konuşma yaptı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Emrah SOYUER’in konuşmasının ardından, Kızılay’da çok sayıda bağış yapan gönüllü donörlere plaketleri verildi. Toplantının sonunda Anadolu Sağlık Merkezi bahçesinde kokteyl verildi. Toplantının sonunda Motosiklet Federasyonuna bağlı arkadaşlar üzerlerinde 14 Haziran tişörtleri ile İstanbul caddelerinde dolaşmak üzere start aldılar.
 • Planlanan aktiviteler çerçevesinde, Kan merkezlerine afiş, tişört, el ilanı ve magnetler dağıtıldı. Kızılay’a bağlı kan merkezlerinde donörlere çiçek ve sertifikaları verildi.
 • Motosiklet Federasyonu ile ortaklaşa hazırlanan kısa film prime-time’de televizyonlarda gösterildi.
 • Isparta ve Trabzon’da yerli televizyon programları yapıldı.

G- DİĞER ÇALIŞMALAR

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 27.08.1996 tarihinde Ankara’da düzenlemiş olduğu “Ulusal Kan Politikasının Belirlenmesi” konulu toplantıya katılan TKMTD üyelerinden dokuz kişi toplantı sonrası oluşturulan Yasal Düzenleme Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Teknoloji Komisyonları’nda yer almıştır.

1996 yılında donör sorgulama formu ve cevap anahtarı, kan alma standartları ile ilgili formlar TKMTD bünyesindeki komisyonlar tarafından hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan form örnekleri aynen kabul edilerek tüm kan merkezlerinde uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Kan merkezlerinin fiziki ve fonksiyonel yapısını incelemeye yönelik anket formu hazırlanmış, tüm kan merkezlerine gönderilmiş ve gelen sonuçlar doğrultusunda istatistiksel bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen bilgiler, Ulusal Kan Politikası konulu kursta kitap halinde katılımcılara sunulmuştur.

Hastane Kan Transfüzyon Komiteleri’nin işlevsel hale gelmesi konusunda TKMTD önemli çalışmalar yapmıştır.

“Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Uzmanlık ve Doktora Eğitimi” konusunda ortak bir görüş oluşturularak yazılı hale getirilmiş, görüş T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay Derneği, Üniversiteler, U.D.K.K. ve ilgili kuruluş/kurumlara gönderilmiştir.

Yurt dışı dernek ve kan merkezleriyle ilişkiler bir komisyon tarafından izlenmeye başlanmış, bu sayede “Uluslararası Kan Transfüzyon Derneği” (International Society of Blood Transfusion, ISBT) ile 8. Avrupa ISBT Kongresi 5 – 9 Temmuz 2003 tarihleri arasında İstanbul’da başarı ile gerçekleştirilmiştir. Kongrenin ardından yapılan seçimlerde (Temmuz, 2004) TKMTD Başkanı Prof. Dr. Mahmut BAYIK, ISBT Junior Vice President (ISBT II. Başkanı) seçilmiş, uluslar arası bir dernekte Türkiye’nin temsil edilmesi sağlanmıştır.

Kan merkezi çalışanlarının sabit kadrolandırılması konusunda ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarıyla temaslar sonucunda Sağlık Bakanlığı kan merkezlerinde çalışmak üzere eğitim alarak sertifikalandırılan personelin sadece kan merkezlerinde çalışabileceği yönünde genelge yayınlamıştır.

Donörlerde sıtma paraziti taraması’nın 2857 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanun ve ilgili yönetmelik gereğince zorunlu tutulmuştur. Ancak bu konudaki güncel uygulamalardaki değişiklikler bir komisyonca araştırılmıştır. Araştırma sonuçları, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiş ve konuyla ilgili bir genelge yayınlanmıştır.

TKMTD üyelerinin katkıları ile satın alınan dergi ve kitaplar da bir araya getirilerek eğitici yayınların tüm üyelerin kullanımına açılabilmesi amacıyla dernek merkezinde bir kütüphane oluşturulmuştur.

T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Kan Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile sürekli koordinasyon halinde bulunan TKMTD Bakanlık bünyesinde kurulan çeşitli bilimsel komisyonlarda yer almakta ve çalışmalara aktif olarak katılmaktadır.

TKMTD, Türkiye’de Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı alanında faaliyet gösteren ve göstermek üzere gerekli yasal izinleri almak üzere yetkili yerlere başvuruda bulunacak kuruluşların ve diğer hizmet birimlerinin akreditasyonuna yönelik kendi bünyesinde oluşturduğu bir komisyon ile gerekli çalışmalarda bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak yeni bir ulusal model hazırlanması ve bu alanda ilgili standartların oluşturulması çalışmaları halen devam etmektedir.

TKMTD, Türk Kızılay Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (KLİİMİK), Viral Hepatitle Savaşım Derneği, AIDS Savaşım Derneği ve Thalasemi Derneği ile aktif olarak ilişkilerini sürdürmektedir.

DERNEĞİN GELECEKTE YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLER VE HEDEFLER

 • Yaygın meslek içi eğitim için seminer, sempozyum, kurs ve kongre organizasyonlarını sürdürmek
 • Mezuniyet öncesi eğitim için Tıp Fakültelerinde Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı eğitimine ayrılan ders saatini artırmak
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı’nın ayrı bir uzmanlık dalı haline gelmesi ve böylece bu dalda uzmanların yetişmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmak
 • Kan merkezlerinde çalışan eğitimli ve sertifikalı personelin özlük haklarında iyileştirmeler sağlamak için çalışmak
 • Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı uygulamalarının standardize hale gelebilmesi için sürekli yayınımız olan ve kan merkezi çalışanları tarafından yoğun ilgiyle takip edilen DAMLA bülteninde metodoloji konularına ağırlık vermek ve bu konuyu bir kitap haline getirmek
 • Kan merkezlerinin otomasyon ağı ile birbirlerine bağlanabilmesi ve kayıtların düzenli olarak tutulabilmesi için konuyla ilgili bilgisayar programları ile ilgili araştırmalar yapmak ve konunun gerekliliğini üyelere aktarmak
 • Bölgesel kan merkezlerinin kurulmasına yönelik projeler oluşturmak
 • Donör kazanım programlarıyla ilgili projeler oluşturmak ve/veya var olan programların uygulanabilirliğini araştırmak
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların akreditasyonuna  yönelik çalışmalar başlatmak, kan bankacılığı faaliyetlerinin akreditasyonu için ulusal bir model oluşturmak bu model için aktif misyon üstlenmek
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu kalifiye, eğitimli ve sertifikalı personelin yetiştirilmesi konusunda aktif rol oynamak.
 • Ülkede kan bankacılığı alanında referans merkezler ve referans laboratuvarlar oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak ve bizzat bu çalışmaları yürütmek.